Nieuws RIO en BRON po

Hier vindt u het laatste nieuws over Doorontwikkelen BRON en over RIO in het voorgezet onderwijs.

 

Oktober 2020

RIO en vernieuwing BRON

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. In RIO kunnen besturen hun eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld. RIO wordt uiteindelijk gebruikt voor bijvoorbeeld BRON, Vensters PO (inclusief Scholen op de kaart), toezicht en gemeentelijke websites. Inmiddels is RIO ingevoerd in het mbo, vo en vavo. Meer informatie vindt u in deze korte animatie over RIO.
Daarnaast wordt het systeem BRON waarmee u leerlinggegevens uitwisselt met DUO vernieuwd. In het nieuwe BRON kunnen scholen sneller gegevens uitwisselen en geeft DUO direct een terugkoppeling aan scholen over de inschrijvingen en de status bekostiging.

Planning

Vanaf januari 2021 kunt u uw onderwijsorganisatie in RIO registreren. In januari 2022 start de vernieuwde BRON-uitwisseling en is het verplicht om de velden Onderwijsaanbieder en de Onderwijslocatie uit RIO mee te leveren in de BRON-uitwisseling. In april 2022 volgt de vaststelling van de bekostiging via de vernieuwde BRON-uitwisseling. In de tekening is in één oogopslag te zien wat de contactpersonen RIO en BRON de komende tijd kunnen verwachten. Alle stappen uit de tekening komen in de maandelijkse nieuwsbrieven uitgebreid aan bod.

Mandaten vastleggen

De eerste stap is het vastleggen van het mandaat in het Onderwijs serviceregister (OSR). Met het registreren van het mandaat geeft uw onderwijsorganisatie toestemming aan de softwareleverancier om een veilige verbinding te regelen tussen het leerlingenadministratiesysteem (LAS) en RIO.
Vanaf het eerste kwartaal 2021 kunt u uw organisatiegegevens in RIO gaan vastleggen en kan daarna uw LAS-leverancier deze gegevens gaan overnemen in uw administratiesysteem. Daarom moet u het mandaat voor RIO vóór 1 januari 2021 in het OSR registreren. De RIO-gegevens zijn randvoorwaardelijk voor onder meer de uitwisseling van leerlinggegevens met BRON (vanaf 1 januari 2022 verplicht) en voor de uitwisseling met de toetsleveranciers in het kader van de Eindtoets PO (tweede helft 2021). De beheerder BRON po (in Mijn DUO) van uw onderwijsorganisatie ontvangt een mail hoe het mandaat in het OSR geregistreerd moet worden.

Welke ondersteuning kunt u van ons verwachten?

Informatie over RIO en het nieuwe BRON kunt u vinden op www.doorontwikkelen-bron.nl. Voor vragen kunt u mailen naar de helpdesk via helpdesk@bron.nl.
Verder komt er een aantal middelen beschikbaar die u helpen om uw onderwijsorganisatie succesvol aan te sluiten op RIO en het vernieuwde BRON, bijvoorbeeld handleidingen, filmpjes, een FAQ en de mogelijkheid om telefonisch te overleggen met een expert.

 

6 december 2019

Bestand ‘Schooladvies en niveau vo’ geplaatst

Op Mijn DUO is het nieuwe bestand ‘Schooladvies en niveau vo’ geplaatst.

Plaatsing in het vo
In het bestand kunt u als schoolbestuurder in het primair onderwijs van alle oud-leerlingen waarvoor een schooladvies is afgegeven, zien waar ze geplaatst zijn (niveau en leerweg) in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Het nieuwe hieraan is dat deze gegevens op individueel niveau zichtbaar zijn. Hiermee wordt het mogelijk om de kwaliteit van de individuele schooladviezen te evalueren.

 

6 mei 2019

In- en uitschrijvingen primair onderwijs gedigitaliseerd

Sinds 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

Wat is nieuw?
Een school in het primair onderwijs kan nu direct de inschrijfstatus van de leerling zien. Een voorbeeld: School A schrijft een leerling uit per 31-07-2019 en school B schrijft dezelfde leerling in per 01-08-2019. Beide scholen krijgen een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin staat de in- en uitschrijfdatum en het BRIN-nummer van de andere school.

Voordelen
• Voor de inschrijvende school is het duidelijk dat de leerling is uitgeschreven.
• De uitschrijvende school ziet dat de leerling een vervolgschool heeft.
• Het is makkelijker om dubbele inschrijvingen te herkennen en op te lossen.
• Het voorkomt heen en weer gebel en geregel tussen de verschillende scholen.

Overgangsperiode
Omdat we in een overgangsperiode zitten, blijft de oude werkwijze voorlopig bestaan. De uitschrijvende school moet de ouders nog steeds een bewijs van uitschrijving geven.

Contact:

rio@duo.nl