Wat gaat veranderen?

In januari 2019 wordt het huidige BRON vo vervangen door een nieuwe BRON vo. Elke vo-school gaat vanaf dan werken met het vernieuwde BRON. De ketenpartners DUO, VO-raad, Kennisnet, leveranciers van leerlingadministratiesystemen (LAS), het ministerie van OCW en de scholen zorgen samen in het programma Doorontwikkelen BRON dat het vernieuwde BRON in januari gereed is.

Een aantal scholen neemt deel aan de werk- en projectgroepen  en geeft input over de vernieuwing. Elke school heeft een contactpersoon aangeleverd, die via het implementatieteam (via DUO) op de hoogte wordt gehouden over welke stappen van de scholen worden verwacht.

Wat verandert met het vernieuwde BRON?

Er komt een automatische koppeling tussen het administratiesysteem van de school en de systemen van DUO, waardoor de gegevens direct naar DUO gaan en ook weer terug. Dit betekent dat straks de gegevens over inschrijvingen en resultaten van leerlingen in het LAS en BRON altijd actueel zijn.

De registers OD (Onderwijs Deelnemers) en OR (Onderwijs Resultaten) worden bij DUO uitgebreid om de vo-gegevens te kunnen registreren.

DUO levert scholen directe terugkoppeling over de bekostigingsgrondslagen van leerlingen. De school krijgt op basis van berichtenuitwisseling vanuit de registers (via het LAS) direct een terugkoppeling van de voorlopige bekostigingsstatus, grondslagen van de status en de grondslagen voor de bekostiging. Daarnaast worden de definitieve bekostigingsgrondslagen op basis van deze (door de accountant goedgekeurde) inschrijvingsgegevens teruggekoppeld op een vastgesteld moment per jaar. Scholen hebben hierdoor altijd een actueel beeld van de grondslagen van de bekostiging.

Ter ondersteuning van het inschrijfproces worden verschillende informatiediensten in de loop van 2019 ontwikkeld en gefaseerd ingevoerd. Als eerste informatiedienst komt het vervangen van papieren in- en uitschrijfbewijzen door een digitaal bericht van DUO, beschikbaar. Welke informatiediensten daarna worden ontwikkeld, is afhankelijk van de prioriteiten die door de werkgroep en de projectgroep Doorontwikkelen BRON worden gesteld.

Eind 2019 wordt RIO, de nieuwe Registratie Instellingen en Opleidingen geïmplementeerd. De uitrol van RIO vindt niet tegelijk met BRON plaats. De planning hierover volgt in een later stadium.
In RIO kunnen scholen hun eigen organisatiestructuur en aangeboden opleidingen registeren. Hiermee kunnen scholen hun informatie beschikbaar stellen aan andere partijen (bijvoorbeeld ten behoeve van bekostiging, toezicht en verantwoording, leerplicht en benchmarking). Algemene informatie over RIO is te vinden op www.rio-onderwijs.nl.

Contact:

rio@duo.nl